POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O acceso ao portal da  Revolta  Producións S.L. e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos no mesmo comporta a aceptación das condicións previstas na presente Política de Privacidade. Por iso recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servizos ofrecidos desde o portal de  revoltaproducions. com:

Responsable

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: Ignacio Seijo Vázquez en diante A  Revolta  Producións

Dirección: Rúa  Camiño Real, 11. 1  esquerda. 15888 Sigüeiro-Oroso – A Coruña

Teléfono:+34 881 150 053

Correo electrónico: info@arevoltaproducions.com

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Se es cliente:

Tratamos a información coa finalidade de posibilitar a adecuada prestación do servizo concertado, a facturación, o desenvolvemento de accións comerciais e a oferta e/ou contratación de produtos e servizos.

Se che deches de alta na web:

Tratamos a información coa finalidade de xestionar o alta como usuario web. Ademais de posibilitar a adecuada prestación do servizo concertado, a facturación, o desenvolvemento de accións comerciais e a oferta e/ou contratación de produtos e servizos.

Se es candidato:

Tratamos a información co fin de xestionar a relación cos candidatos que optan a unha posto vacante na empresa.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial e non se solicite a súa supresión por parte do interesado. @Teniendo en cuenta os prazos previstos pola lexislación respecto a a prescrición de responsabilidades.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Baseámonos no consentimento do interesado e/ou a execución do contrato.

Execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación da petición de leste de medidas  precontractuales.

 Dar cumprimento á obrigación legal do responsable do tratamento.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Poderanse ceder ou comunicar os seus datos a:

 • Asesoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.
 • Empresas de transporte coa finalidade da realización da entrega de mercadoría.
 • Empresas de informática coa finalidade do mantemento de aplicacións e sistemas informáticos.
 • De igual maneira, poderán ter coñecemento dos seus datos persoais as empresas de consultoría, certificación, asesoramento xurídico.

Cales son os seus dereitos canto nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se na  Revolta  Producións  está a tratarse datos persoais que lles  conciernan, ou non.

Ten dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, a súa rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, opoñerse ao tratamento e á  portabilidad dos datos.

Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que nos fora outorgado nalgunha finalidade específica; así como a presentar unha reclamación #ante calquera autoridade de control.

Pode exercer os seus dereitos de Protección de Datos por escrito en Dirección Rúa  Camiño Real, 11. 1  esquerda. 15888 Sigüeiro / Oroso – A Coruña  ou no email info@arevoltaproducions.com

Como habemos obtidos os seus datos?

 • Os datos obtivéronse directamente do interesado ou o seu representante legal.
 • A categoría de datos que se empregan son:
 • De identificación: nome e apelidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail.
 • Datos bancarios: para a domiciliación de pago.
 • Datos de saúde
 • Os necesarios para o mantemento da relación comercial. Facturación.

Control da súa información persoal

En calquera momento, vostede pode reclamar os seus dereitos do  RGPD ante  arevoltaproducions. com, os cales son:

Dereito de acceso, dálle dereito a ser informado de:

 • Copia dos datos persoais obxecto de tratamento.
 • Os fins do tratamento, categorías de datos e os seus destinatarios.
 • De ser posible, o prazo de conservación dos seus datos. De non selo, os criterios para determinar este prazo.
 • O dereito para presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Control.
 • Se se produce unha transferencia internacional de datos, recibir información das garantías adecuadas.
 • A existencia de decisións automatizadas (incluíndo perfís), a lóxica aplicada e consecuencias deste tratamento.

Dereito de rectificación:

 • Dereito a rectificar os datos inexactos.
 • Dereito a que se completen os datos persoais incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.

Dereito de supresión, dálle dereito a:

 • A supresión dos datos persoais sen dilación indebida cando concorra algún dos supostos contemplados. Por exemplo, tratamento ilícito de datos, ou cando desaparecese a finalidade que motivou o tratamento ou recollida.
 • Con todo, regúlanse unha serie de excepcións nas que non procederá este dereito. Por exemplo, cando deba prevalecer o dereito á liberdade de expresión e información.

Dereito á limitación do tratamento, dálle dereito a:

 • Solicitar ao responsable que suspenda o tratamento de datos cando:
 1. Impúgnese a exactitude dos datos, mentres se verifica dita exactitude polo responsable.
 2. O interesado exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos, mentres se verifica se os motivos lexítimos do responsable prevalecen sobre o interesado.

Solicitar ao responsable que conserve os seus datos persoais cando:

 • O tratamento de datos sexa ilícito e o interesado opóñase á supresión dos seus datos e solicite no seu lugar a limitación do seu uso.
 • O responsable xa non necesita os datos para os fins do tratamento pero o interesado se os necesite para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións.

Dereito á  portabilidad dos datos:

 • Poderá recibir os seus datos persoais facilitados nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Dereito de oposición, mediante este dereito poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais:

 • Cando por motivos relacionados coa súa situación persoal, deba cesar o tratamento dos seus datos salvo que se acredite un interese lexítimo ou sexa necesario para o exercicio ou defensa de reclamacións.
 • Cando o tratamento teña por obxecto a mercadotecnia directa

Dereito a non ser obxecto de decisións individualizadas: ten dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos ou lle afecte. Exceptúase o anterior cando:

 • Sexa necesario para a celebración ou execución dun contrato.
 • Estea permitido polo Dereito da UE ou dos Estados membros, con medidas adecuadas para salvagardar os dereitos e liberdades do titular dos datos.
 • Exista consentimento explícito do titular dos datos.

O exercicio destes dereitos é gratuíto para o cidadán, excepto cando se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas e, en calquera caso, se houbese un custo, este non poderá implicar un ingreso adicional para quen trata os datos e debe limitarse ao verdadeiro custo de tramitar a solicitude.

Pode vostede exercer os seus dereitos  incluído o dereito para retirar o seu consentimento (se este foi outorgado) enviando un escrito a:

A  Revolta  Producións S.L.

Dirección Rúa  Camiño Real, 11. 1  esquerda. 15888 Sigüeiro-Oroso

En calquera momento vostede pode restrinxir a recompilación ou o uso da información persoal que é proporcionada ao noso sitio web.

Esta compañía non venderá, cederá nin distribuirá a información persoal que sexa recompilada sen o seu consentimento, salvo que sexa requirido por un xuíz cunha orde xudicial.

revoltaproducions.com resérvase o dereito de cambiar os termos da presente Política de Privacidade en calquera momento.