AVISO LEGAL

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999, pola que se regula o dereito de información na recollida de datos, infórmaselle de que os datos persoais que vostede nos facilite van ser incorporados a un ficheiro automatizado cuxa finalidade é ofrecerlle nosa mellor atención e informalo sobre os nosos produtos e/ou servizos.

Ponse no seu coñecemento o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais mediante escrito dirixido a info@arevoltaproducions.com.

Condicións de uso:

O uso do sitio web  https:// arevoltaproducions. com réxese polas normas establecidas no presente aviso legal conforme ás leis españolas. Coa súa utilización, o usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

En cumprimento da lei  LSSI informámoslle de que este espazo web e todo o seu material  pertecen  á  Revolta  Producións, con  N.I. F:  B06968960, con domicilio social en Dirección Rúa  Camiño Real, 11. 1  esquerda. 15888 Sigüeiro-Oroso (A Coruña) e dirección de correo electrónico de contacto: info@arevoltaproducions.com

O sitio web  https:// arevoltaproducions.com ou calquera parte do mesmo, non se poderá reproducir, duplicar, copiar, vender,  revender nin explotar para calquera fin comercial ou doutro tipo que non estea expresamente permitido pola  Revolta  Producións. Así mesmo, queda prohibido o uso da web con fins ilícitos contra A  Revolta Producións ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

A modificación dos materiais ou o uso dos mesmos para outro fin constitúen unha violación dos dereitos de marca rexistrada.

Responsabilidade limitada

Baixo ningunha circunstancia A  Revolta Producións será responsable #ante terceiros por calquera dano directo ou indirecto, económico, perda de clientela ou perda de ganancias, resultado do uso de  https:// arevoltaproducions. com

Ligazóns con outros sitios web

No caso de que a presente páxina web puidese conter vínculos ou ligazóns con outros portais ou sitios web non xestionados pola  Revolta  Producións, este non exerce control algún sobre os devanditos sitios nin é responsable do contido dos mesmos. Os  links que esta web puidese conter ofreceranse, unicamente, a modo de referencias informativas, sen ningún tipo de valoración sobre os contidos, propietarios, servizos ou produtos ofrecidos desde os mesmos. A  Revolta Producións a resérvase o dereito para eliminar calquera ligazón en calquera momento. En todo caso, A  Revolta  Producións exonérase de toda responsabilidade en relación cos servizos prestados polos devanditos terceiros fronte a calquera reclamación de calquera natureza e demandas que puidesen interpoñerse en relación cos mesmos.

O establecemento de calquera “ hiperenlace” entre unha páxina web e calquera das páxinas web do sitio web da  Revolta Producións estará sometido ás seguintes condicións: a) Baixo ningunha circunstancia A  Revolta  Producións será responsable dos contidos ou servizos postos ao dispor do público na páxina web desde a que se realice o  hiperenlace, nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas  b) non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web da  Revolta  Producións  c) a páxina web na que se estableza o  hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo,  slogan ou outros signos distintivos pertencentes á  Revolta  Producións.